Lipskiy, N., and J. Tyson. “Advancing PH Emergency Preparedness Informatics to Support Emergency Responses”. Online Journal of Public Health Informatics, vol. 9, no. 1, May 2017, doi:10.5210/ojphi.v9i1.7637.