Lipskiy, N. and Tyson, J. (2017) “Advancing PH Emergency Preparedness Informatics to Support Emergency Responses”, Online Journal of Public Health Informatics, 9(1). doi: 10.5210/ojphi.v9i1.7637.