Lipskiy, Nikolay, and James Tyson. 2017. “Advancing PH Emergency Preparedness Informatics to Support Emergency Responses”. Online Journal of Public Health Informatics 9 (1). https://doi.org/10.5210/ojphi.v9i1.7637.