Nikolaishvili, M., Zakareishvili, M., Beradze, I., Donduashvili, M., Vepkhvadze, N., Kerdzevadze, L., & Kokhreidze, M. (2017). Regional study of anthrax foci. Online Journal of Public Health Informatics, 9(1). https://doi.org/10.5210/ojphi.v9i1.7752