Velychko, O., Vasiunets, L., Semenyshyn, O., & Hasiy, L. (2017). Activity of Natural Tularemia Foci in West Ukraine. Online Journal of Public Health Informatics, 9(1). https://doi.org/10.5210/ojphi.v9i1.7673