(1)
Lipskiy, N.; Tyson, J. Advancing PH Emergency Preparedness Informatics to Support Emergency Responses. OJPHI 2017, 9.