(1)
Nychyk, S.; Zhukorskiy, O.; Polupan, I.; Ivanov, M.; Nikitova, A. Improvement Control System of Rabies in Ukraine. OJPHI 2013, 5.